ទំព័រ​ដើម​ / Wiener Opernball 2006 / Wiener Opernball 2006 - Während der Generalprobe

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​ / 2006

2006
ខែ​កុម្ភះ (10)
24 (10)
ខែ​មិនា (39)
08 (29) 21 (10)